Greshka na kasov aparat 484

Предприемачите, провеждащи икономическа кампания, в която използват касови апарати, трябва да се погрижат за много изисквания. Едно от тях е задължението да има хартиени ролки с копия на разписки през периода, описан в удобната нормативна уредба, която е удължена с 2013 г.

До 31 декември 2012 г., въз основа на Наредбата на министъра на финансите от 2008 г., е имало преходен период, през който копия на квитанциите трябваше да бъдат укривани за срок от две години. От началото на 2013 г. съхранението на приходите от касовия апарат се променя и се удължава за пет години. Данъкоплатците, регистрирали продажби в касовите апарати през 2013 г., следва да съхраняват копия на разписки, документиращи продажбите за 2012 и 2011 г., докато по-ранни копия на разписки могат да бъдат унищожени за постоянно. И те трябва да се погрижат повече за това, че архивираните копия на приходите от 2013 г. трябва да се спазват до 2018 г., поради факта, че петгодишният период се брои от края на календарната година, в която изтича срокът за плащане на данъка.Защо е необходимо да се съхраняват копия на фискални квитанции за пет години? На първо място, поради последното, времето за ограничаване на данъчното задължение е само пет години.Има много опасения, че архивирането на копия на разписки за такава дълга държава е полезно. Министерството на финансите обаче смята, че петгодишното време е задача за коректността на данъчните плащания. Копия от приходите са единственото доказателство, което документира продажбите, неговата стойност и данъчни ставки.Заслужава да се отбележи обаче, че макар законодателят да е посочил конкретен краен срок за архивиране на копия от ролки с финансови приходи, той не посочва ситуацията, в която те трябва да бъдат съхранявани. Най-евтините фискални касови апарати в Краков съхраняват хартиени касови бележки. По-важните фондове с разширения модул се надяват да архивират електронни касови бележки. Трябва да се има предвид, че дори фактът на ликвидация на финансовите дейности по никакъв начин не освобождава предприемача от законовото задължение да съхранява копия от касови апарати.